Make eslengtop.com your home page | Add to Favorites Login
 
 
 
   
 
    Homepage - Chinese Idioms - Lesson 27:zhāng dēng jié căi张灯结彩...
  

zhāng dēng jié căi
张灯结彩
Hang up lanterns and silk festoons; be decorated with lanterns and colorful streamerszhāng yá wǔ zhăo

wàn xiàng gēng xīn
万象更新
Everything looks fresh and gay; everything takes on a new look.

wàn zĭ qiān hóng
万紫千红
Riot or blaze of color

hé ăi kĕ qīn
和蔼可亲
Gentle and affable; genial; amiable

hé fēng xì yǔ
和风细雨
Like a gentle breeze and light rain – in a gentle and mild way

āi bīng bì shèng
哀兵必胜
An army burning with righteous indignation is bound to win.

āi hóng biàn yĕ
哀鸿遍野
Victims of disaster can be found everywhere; the land is swarming with famished refugees.

 

 

zuŏ băng yòu bì
左膀右臂
Right-hand man; capable aide

zuŏ gù yòu pàn
左顾右盼
Glance right and left; cast one's glances about; look around

yă kŏu wú yán
哑口无言
Be left without an argument; be tongue-tied; be rendered speechless

yā què wú shēng
鸦雀无声
Not even a crow or sparrow can be heard – silence reigns

hán xīn rú kŭ
含辛茹苦
Endure all kinds of hardships; suffer hardships and poverty

hán xiào jiŭ quán
含笑九泉
Smile in the underworld – one has nothing to regret in life; die happy

chā qiáng rén yì
差强人意
Passable; barely satisfactory

chā chì nán fēi
插翅难飞
Unable to fly away even if given wings – impossible to escape

wàng zì fĕi bó
妄自菲薄
Belittle oneself; unduly humble oneself; have a sense of inferiority

wàng zì zūn dà
妄自尊大
Be overweening or overbearing; be self-important or arrogant; have too high an opinion of oneself

ān rán wú yàng
安然无恙
Escape unscathed; be safe and sound
ān jū lè yè
安居乐业
Live and work in peace and contentment

duì dá rú liú
对答如流
Respond fluently; reply readily without any difficulty

duì zhèng xià yào
对症下药
Administer the medicine that cures the malady; give the right prescription for an illness; take the proper steps

zuò è duō duān
作恶多端
Do all sorts of evil; perpetrate numerous crimes; be steeped in iniquity

zuò jiăn zì fù
作茧自缚
Spin a cocoon around oneself; get enmeshed in a web of one's own spinning; fall into a pit of one's own digging; put a noose around one's own neck

tiān cóng rén yuàn
天从人愿
Heaven granting man's wish; by the grace of God; God willing

tiān zuò zhī hé
天作之合
A match made in Heaven; predestined marriage

bù yì zhī cái
不义之财
Ill-gotten or undeserved wealth; dishonest gains

bù kān shè xiăng
不堪设想
Too dreadful to contemplate

      Comments

   Post a Comment
Employers Job Seekers
Nickname:  
Email Address:  
URL:  
Comments:  
    
 
 
Search
 


Categories

Life in China
  Chinese Cuisine  
  Chinese Culture  
  Travel in China  
  Learn Chinese  


Recent Posts
   zhǐ yào gōng fū Shēn, tiě chǔ mó chéng zhēn 只 要 功 夫 深, 铁 杵 磨 成 针
   zhǐ xǔ zhōu guān fàng huǒ, bù xǔ bǎi xìng diǎn dēng 只 许 州 官 放 火, 不 许 百 姓 点 灯
   zhòng guā dé guā , zhòng dòu dé dòu 种 瓜 得 瓜, 种 豆 得 豆
   zhī jǐ zhī bǐ , bǎi zhàn bǎi shèng 知 己 知 彼,百 战 百 胜
   zhǎn cǎo bù chú gēn, chūn fēng chuī yoù shēng 斩 草 不 除 根, 春 风 吹 又 生
   yuǎn shuǐ bù jiù jìn huǒ, yuǎn qīn bù rú jìn lín 远 水 不 救 近 火, 远 亲 不 如 近 邻


Archives
  July, 2010
  June, 2010
  May, 2010
  April, 2010
  March, 2010
  February, 2010
  January, 2010
  December, 2009
  November, 2009
  October, 2009
  September, 2009
  August, 2009
 
 
  About Us | Site Map | Privacy | Terms of Use | Contact us η ʲôزƷЧ best acne products best acne product best beauty products best beauty product best comestics products best comestics product
Provided by Engtop International Educational Consulting (Hong Kong) Ltd.
Tel:86-752-6529077 E-mail:Ivy2003@eslengtop.com
Copyright (c) Engtop International Educational All Rights Reserved
ICP 00000101