Make eslengtop.com your home page | Add to Favorites Login
 
 
 
   
 
    Homepage - Chinese Idioms - Lesson 26:míng zhēng àn dòu明争暗斗...
  

míng zhēng àn dòu
明争暗斗
both open strife and veiled rivalry

yǒu yăn wú zhū
有眼无珠
have eyes but no pupils; have eyes but see not; undiscerning

xiōng duō jí shăo
凶多吉少
bode ill rather than well; be faced with a precarious situation; be fraught with grim possibilities

huà xiăn wéi yí
化险为夷
turn danger into safety; get out of the jaws of danger

tóng gān gòng kŭ
同甘共苦
share weal and woe; share comforts and hardships; go through thick and thin together

qiú tóng cún yì
求同存异
seek common ground while reserving differences

xŭ xŭ rú shēng
栩栩如生
lifelike; lively; vivid
ēn

 zhòng rú shān
恩重如山
kindness as heavy as a mountain; great favor

jiāo yáng sì huǒ
骄阳似火
scorching sun

dù rì rú nián
度日如年
one day seems like a year; days wear on like years; every hour seems an eternity; time hangs heavy

huī jīn rú tŭ
挥金如土
throw gold about like dirt; spend money like water; play ducks and drakes with one's money

ài cái rú mìng
爱财如命
love money as if it were one's own life; love nothing better than money; be greedy for money

xīn líng shŏu qiăo
心灵手巧
have a lively mind and a quick hand; be clever and deft

xīn zhí kŏu kuài
心直口快
be frank and outspoken; speak one's mind without any hesitation; be plain-spoken and straightforward

dăn xiăo rú shǔ
胆小如鼠
as timid as a mouse; chicken-hearted

dăn dà xīn xì
胆大心细
bold but cautious; courageous and wise

yī mù shí háng
一目十行
take in ten lines at a glance; read very rapidly

yī bù dēng tiān
一步登天
reach heaven in a single bound – attain the highest level in one step; have a meteoric rise; be rapidly successful

yī sī bù gŏu
一丝不苟
scrupulous about every detail; conscientious and meticulous; in a careful and serious manner

wú wēi bù zhì
无微不至
meticulously; with great care; in every possible way

shí jīn bù mèi
拾金不昧
not to pocket the money one picks up; to return money one has found

fèn bù gù shēn
奋不顾身
(charge forward) regardless of personal safety

zì sī zì lì
自私自利
selfish; egoistical

zì qī qī rén
自欺欺人
deceive oneself as well as others; self-deception

bìng rù gāo huāng
病入膏肓
The disease has attacked the vitals – beyond cure; be incurably ill

biǎo lǐ rú yī
表里如一
think and act in one and the same way; be honest and straightforward

bié kāi shēng miàn
别开生面
develop a new style; be fresh ground; be out of the common run

diào hǔ lí shān
调虎离山
lure the tiger out of his mountain or lair; entice the enemy away from his entrenchment

mèi shàng qī xià
媚上欺下
fawn upon one's superior and bully one's subordinates

wèn xīn wú kuì
问心无愧
have a clear conscience; not have a guilty conscience

xìng gāo căi liè
兴高采烈
with great joy; in high spirits; in great delight; jubilant

xìng zhì bó bó
兴致勃勃
full of enthusiasm; in high spirits; elated

xīn xīn xiàng róng
欣欣向荣
thriving; flourishing; affluent; prosperous

xīn xĭ ruò kuáng
欣喜若狂
be wild with joy; be in an ecstasy of joy; go into raptures

kuā kuā qí tán
夸夸其谈
indulge in verbiage; shoot one's mouth off; be full off hot air

jīn jīn jì jiào
斤斤计较
haggle over every ounce; be calculating

ài bù shì shŏu
爱不释手
to be so fond of something that one can hardly put it down; cannot tear oneself away from something; can scarcely take one's eyes off something

ài mò néng zhù
爱莫能助
would like to help, but not in a position to do so; willing to help, but one's hands are tied

fēng hé rì lì
风和日丽
gentle breeze and bright sunshine; sunny and warm weather (in spring)

fēng tiáo yǔ shùn
风调雨顺
kind winds and rains; favorable weather (for the crops)

tān dé wú yàn
贪得无厌
extremely greedy

tān shēng pà sĭ
贪生怕死
cowardly cling to life instead of braving death; crave for nothing but saving oneself; to be mortally afraid of death

      Comments

   Post a Comment
Employers Job Seekers
Nickname:  
Email Address:  
URL:  
Comments:  
    
 
 
Search
 


Categories

Life in China
  Chinese Cuisine  
  Chinese Culture  
  Travel in China  
  Learn Chinese  


Recent Posts
   zhǐ yào gōng fū Shēn, tiě chǔ mó chéng zhēn 只 要 功 夫 深, 铁 杵 磨 成 针
   zhǐ xǔ zhōu guān fàng huǒ, bù xǔ bǎi xìng diǎn dēng 只 许 州 官 放 火, 不 许 百 姓 点 灯
   zhòng guā dé guā , zhòng dòu dé dòu 种 瓜 得 瓜, 种 豆 得 豆
   zhī jǐ zhī bǐ , bǎi zhàn bǎi shèng 知 己 知 彼,百 战 百 胜
   zhǎn cǎo bù chú gēn, chūn fēng chuī yoù shēng 斩 草 不 除 根, 春 风 吹 又 生
   yuǎn shuǐ bù jiù jìn huǒ, yuǎn qīn bù rú jìn lín 远 水 不 救 近 火, 远 亲 不 如 近 邻


Archives
  July, 2010
  June, 2010
  May, 2010
  April, 2010
  March, 2010
  February, 2010
  January, 2010
  December, 2009
  November, 2009
  October, 2009
  September, 2009
  August, 2009
 
 
  About Us | Site Map | Privacy | Terms of Use | Contact us η ʲôزƷЧ best acne products best acne product best beauty products best beauty product best comestics products best comestics product
Provided by Engtop International Educational Consulting (Hong Kong) Ltd.
Tel:86-752-6529077 E-mail:Ivy2003@eslengtop.com
Copyright (c) Engtop International Educational All Rights Reserved
ICP 00000101