Make eslengtop.com your home page | Add to Favorites Login
 
 
 
   
 
    Homepage - Popular Words - Lesson 19:jì zŭ祭祖...
  

qīng míng jié
清明节
The Qingming Festival ("Tomb-sweeping Day"), meaning Clear and Bright Festival, is a traditional Chinese festival that falls on the 104th day after the winter solstice (or the 15th day after the Spring Equinox). It usually occurs around the first week of April. For Chinese, it is a day to visit graves and remember and honor one's ancestors.

 

fàng fēng zhēng
放风筝
Fly a kite

 

dàng qiū qiān
荡秋千
Have a ride on a swing; play on a swing

 

săo mù
扫墓
Sweep a grave – commemorate a dead person at his grave; pay respects to a dead person at his tomb

 

jì zŭ
祭祖
Offer sacrifices to one's ancestors

 

tà qīng
踏青
Go for an outing in early spring; go for a walk in the country in spring (when the grass has just turned green)

 

chūn gēng
春耕
Spring plowing

 

bá hé
拔河
A tug of war

      Comments

   Post a Comment
Employers Job Seekers
Nickname:  
Email Address:  
URL:  
Comments:  
    
 
 
Search
 


Categories

Life in China
  Chinese Cuisine  
  Chinese Culture  
  Travel in China  
  Learn Chinese  


Recent Posts
   zhǐ yào gōng fū Shēn, tiě chǔ mó chéng zhēn 只 要 功 夫 深, 铁 杵 磨 成 针
   zhǐ xǔ zhōu guān fàng huǒ, bù xǔ bǎi xìng diǎn dēng 只 许 州 官 放 火, 不 许 百 姓 点 灯
   zhòng guā dé guā , zhòng dòu dé dòu 种 瓜 得 瓜, 种 豆 得 豆
   zhī jǐ zhī bǐ , bǎi zhàn bǎi shèng 知 己 知 彼,百 战 百 胜
   zhǎn cǎo bù chú gēn, chūn fēng chuī yoù shēng 斩 草 不 除 根, 春 风 吹 又 生
   yuǎn shuǐ bù jiù jìn huǒ, yuǎn qīn bù rú jìn lín 远 水 不 救 近 火, 远 亲 不 如 近 邻


Archives
  July, 2010
  June, 2010
  May, 2010
  April, 2010
  March, 2010
  February, 2010
  January, 2010
  December, 2009
  November, 2009
  October, 2009
  September, 2009
  August, 2009
 
 
  About Us | Site Map | Privacy | Terms of Use | Contact us η ʲôزƷЧ best acne products best acne product best beauty products best beauty product best comestics products best comestics product
Provided by Engtop International Educational Consulting (Hong Kong) Ltd.
Tel:86-752-6529077 E-mail:Ivy2003@eslengtop.com
Copyright (c) Engtop International Educational All Rights Reserved
ICP 00000101