Make eslengtop.com your home page | Add to Favorites Login
 
 
 
   
 
    Homepage - Popular Words - Lesson 16:lán qiú篮球...
  

lán qiú
篮球
Basketball

zú qiú
足球
Football

pái qiú
排球
Volleyball

shuǐ qiú
水球
Water polo

duǎn pǎo
短跑
Dash, sprint

cháng pǎo
长跑
Long-distance running

tiào gāo
跳高
High jump

tiào yuǎn
跳远
Long jump

jìng zǒu
竞走
Racewalking

yóu yǒng
游泳
Swimming

shè jī
射击
Shooting

shè jiàn
射箭
Archery

jī jiàn
击箭
Fencing

tiě bǐng
铁饼
Discus

qiān qiú
铅球
Shot put

huá bīng
滑冰
Ice-skating

huá xuě
滑雪
Skiing

jǔ zhòng
举重
Weightlifting

quán jī
拳击
Boxing

wǔ shù
武术
Martial arts

róu dào
柔道
Judo

shuāi jiāo
摔跤
Wrestling

      Comments

   Post a Comment
Employers Job Seekers
Nickname:  
Email Address:  
URL:  
Comments:  
    
 
 
Search
 


Categories

Life in China
  Chinese Cuisine  
  Chinese Culture  
  Travel in China  
  Learn Chinese  


Recent Posts
   zhǐ yào gōng fū Shēn, tiě chǔ mó chéng zhēn 只 要 功 夫 深, 铁 杵 磨 成 针
   zhǐ xǔ zhōu guān fàng huǒ, bù xǔ bǎi xìng diǎn dēng 只 许 州 官 放 火, 不 许 百 姓 点 灯
   zhòng guā dé guā , zhòng dòu dé dòu 种 瓜 得 瓜, 种 豆 得 豆
   zhī jǐ zhī bǐ , bǎi zhàn bǎi shèng 知 己 知 彼,百 战 百 胜
   zhǎn cǎo bù chú gēn, chūn fēng chuī yoù shēng 斩 草 不 除 根, 春 风 吹 又 生
   yuǎn shuǐ bù jiù jìn huǒ, yuǎn qīn bù rú jìn lín 远 水 不 救 近 火, 远 亲 不 如 近 邻


Archives
  July, 2010
  June, 2010
  May, 2010
  April, 2010
  March, 2010
  February, 2010
  January, 2010
  December, 2009
  November, 2009
  October, 2009
  September, 2009
  August, 2009
 
 
  About Us | Site Map | Privacy | Terms of Use | Contact us η ʲôزƷЧ best acne products best acne product best beauty products best beauty product best comestics products best comestics product
Provided by Engtop International Educational Consulting (Hong Kong) Ltd.
Tel:86-752-6529077 E-mail:Ivy2003@eslengtop.com
Copyright (c) Engtop International Educational All Rights Reserved
ICP 00000101