Make eslengtop.com your home page | Add to Favorites Login
 
 
 

Life in China ->Learn Chinese
Chinese Allegories
·zhǐ yào gōng fū Shēn, tiě chǔ mó chéng zhēn 只 要 功 夫 深, 铁 杵 磨 成 针
·zhòng guā dé guā , zhòng dòu dé dòu 种 瓜 得 瓜, 种 豆 得 豆
·zhǐ xǔ zhōu guān fàng huǒ, bù xǔ bǎi xìng diǎn dēng 只 许 州 官 放 火, 不 许 百 姓 点 灯
·zhī jǐ zhī bǐ , bǎi zhàn bǎi shèng 知 己 知 彼,百 战 百 胜
·zhǎn cǎo bù chú gēn, chūn fēng chuī yoù shēng 斩 草 不 除 根, 春 风 吹 又 生
·yuǎn shuǐ bù jiù jìn huǒ, yuǎn qīn bù rú jìn lín 远 水 不 救 近 火, 远 亲 不 如 近 邻
·yù bù zhuó, bù chéng qì 玉 不 琢, 不 成 器
·yǒu yuán qiān lǐ lái xiāng huì, wú yuán duì miàn bù xiāng féng 有 缘 千 里 来 相 会, 无 缘 对 面 不 相 逢
·yǒu lǐ zǒu biàn tiān xià , wú lǐ cùn bù nán xíng 有 理 走 遍 天 下, 无 理 寸 步 难 行
·yǒu jiè yǒu huán , zài jiè bù nán 有 借 有 还, 再 借 不 难
·yī zhāo bèi shé yǎo, shí nián pà cǎo shéng 一 朝 被 蛇 咬, 十 年 怕 草 绳
·yì yán jì chū, sì mǎ nán zhuī 一 言 既 出, 驷 马 难 追
·yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, zài huí shǒu shì bǎi nián shēn 一 失 足 成 千 古 恨, 再 回 首 是 百 年 身
·yì rén dé dào, jī quǎn shēng tiān 一 人 得 道, 鸡 犬 升 天
·yī nián zhī jì zài yú chūn, yī rì zhī jì zài yú chén 一 年 之 计 在 于 春, 一 日 之 计 在 于 晨
·yī lì lǎo shǔ shǐ, huài lè yī guō zhōu 一 粒 老 鼠 屎, 坏 了 一 锅 粥
·yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn 一 寸 光 阴 一 寸 金, 寸 金 难 买 寸 光 阴
·yǎng bīng qiān rì, yòng zài yī shí 养 兵 千 日, 用 在 一 时
·yǎn jiàn wéi shí , ěr tīng wéi xū 眼 见 为 实, 耳 听 为 虚
·xiù caí bù chū mén, néng zhī tiān xià shì 秀 才 不 出 门, 能 知 天 下 事
·xīn zhèng bú pà yǐng xié, jiǎo zhèng bú pà xié wāi 心 正 不 怕 影 斜, 脚 正 不 怕 鞋 歪
·xiǎo shí tōu zhēn, dà shí tōu jīn 小 时 偷 针, 大 时 偷 金
·xiǎo dòng bù bǔ, dà dòng jiào kǔ 小 洞 不 补, 大 洞 叫 苦
·wáng pó mài guā, zì mài zì kuā 王 婆 卖 瓜, 自 卖 自 夸
·wàng shì jù bèi, zhǐ qiàn dōng fēng 万 事 俱 备, 只 欠 东 风
·tiān yǒu bù cè fēng yún, rén yǒu dàn xī huò fú 天 有 不 测 风 云, 人 有 旦 夕 祸 福
·tīan xià wú nán shì, zhǐ pà yǒu xīn rén 天 下 无 难 事, 只 怕 有 心 人
·shū dào yòng shí fāng hèn shǎo 书 到 用 时 方 恨 少
·shí nián shù mù, bǎi nían shù rén 十 年 树 木, 百 年 树 人
·tiān wài yǒu tiān, rén wài yǒu rén 天 外 有 天, 人 外 有 人
·shí nián hán chuāng wú rén wèn, yì jǔ chěng míng tiān xìà zhī 十 年 寒 窗 无 人 问, 一 举 成 名 天 下 知
·shào zhuàng bù nǔ lì, lǎo dà tú shāng bēi 少 壮 不 努 力, 老 大 徒 伤 悲
·sān shí nián hé dōng, sān shí nián hé xī 三 十 年 河 东, 三 十 年 河 西
·sān gè chòu pí jiàng, dǐng gè zhū gě liàng 三 个 臭 皮 匠, 顶 个 诸 葛 亮
·rén yǒu shī zú, mǎ yǒu shī tí 人 有 失 足, 马 有 失 蹄
·rén xīn qí, tài shān yí 人 心 齐, 泰 山 移
·rén yào liǎn, shù yào pí 人 要 脸, 树 要 皮
·ruò yào rén bù zhī, chú fēi jǐ mò wéi 若 要 人 不 知, 除 非 己 莫 为
·rén wú qīan rì hǎo, huā wú bǎi rì hóng 人 无 千 日 好, 花 无 百 日 红
·rén wéi cái sǐ, niǎo wéi shí wáng 人 为 财 死, 鸟 为 食 亡
·rén wǎng gāo chù zǒu, shuǐ wǎng dī chù líu 人 往 高 处 走, 水 往 低 处 流
·rén shàn bèi rén qī, mǎ shàn bèi rén qí 人 善 被 人 欺, 马 善 被 人 骑
·rén bù kě mào xiàng, hǎi shuǐ bù kě dǒu liáng 人 不 可 貌 相, 海 水 不 可 斗 量
·qiáng zhōng gèng yǒu qiáng zhōng shǒu, néng rén bèi hòu yǒu néng rén 强 中 更 有 强 中 手, 能 人 背 后 有 能 人
·qián rén zāi shù, hòu rén chéng liáng 前 人 栽 树, 后 人 乘 凉
·píng shí bù shāo xiāng, lín shí bào fó jiǎo 平 时 不 烧 香, 临 时 抱 佛 脚
·píng shēng bú zuò kuī xīn shì, bàn yè qiāo mén xīn bù jīng 平 生 不 做 亏 心 事, 半 夜 敲 门 心 不 惊
·míng zhī shān yǒu hǔ, piān xiàng hǔ shān xíng 明 知 山 有 虎, 偏 向 虎 山 行
·nìng wéi yù suì, bù wèi wǎ quán 宁 为 玉 碎, 不 为 瓦 全
·má què suī xiǎo, wǔ zàng jù quán 麻 雀 虽 小, 无 脏 俱 全
·lù yáo zhī mǎ lì, rì jǐu jiàn rén xīn 路 遥 知 马 力, 日 久 见 人 心
·líu dé qīng shān zài, bù pà méi chái shāo 留 得 青 山 在, 不 怕 没 柴 烧
·liáng yào kǔ kǒu lì yú bìng, zhōng yán nì ěr lì yú xíng 良 药 苦 口 利 于 病, 忠 言 逆 耳 利 于 行
·kǔ hǎi wú yá, huí tóu shì àn 苦 海 无 崖,回 头 是 岸
·jiǔ féng zhī jǐ qiān bēi shǎo, huà bù tóu jī bàn jù duō 酒 逢 知 己 千 杯 少, 话 不 投 机 半 句 多
·jìn zhū zhě chì, jìn mò zhě hēi 近朱者赤,近墨者黑
·huà hǔ huà pí nán huà gǔ, zhī rén zhī miàn bù zhī xīn 画虎画皮难画骨,知人知面不知心
·hài rén zhī xīn bù kě Yǒu , fáng rén zhī xīn bù kě wú 害人之心不可有,防人之心不可无
·guā wú gǔn yuán , rén wú shí quán 瓜无滚圆,人无十全
·fàng xià tú dāo, lì dì chéng fó 放下屠刀,立地成佛
·ér bù xián mǔ chǒu, gǒu bù xián jiā pín 儿不嫌母丑,狗不嫌家贫
·dú wàn juàn Shū , xíng wàn lǐ lù 读万卷书,行万里路
·dào gāo yī chǐ, mó gāo yī zhàng 道高一尺,魔高一丈
·dāng jú zhě mí, páng guān zhě qīng 当局者迷,旁观者清
·dān sī bù chéng xiàn, dú mù bù chéng lín 单丝不成线,独木不成林
·dǎ shé bù sǐ, hoù huàn wú qióng 打蛇不死,后患无穷
·chī yī qiàn, zhǎng yī zhì 吃一堑,长一智
·chéng zhě wéi wáng, bài zhě wéi kòu 成者为王,败者为寇
·chā zhī háo lí, shī zhī qiān lǐ 差之毫厘,失之千里
·bù rù hǔ xué, yān dé hǔ zǐ 不入虎穴,焉得虎子
·bù jīng yī shì, bù zhǎng yī zhì 不经一事,不长一智
·bīng dòng sān chǐ, fēi yī rì zhī hán 冰冻三尺,非一日之寒
·chá qí yǒu, zhī qí rén 察其友,知其人


  About Us | Site Map | Privacy | Terms of Use | Contact us η ʲôزƷЧ best acne products best acne product best beauty products best beauty product best comestics products best comestics product
Provided by Engtop International Educational Consulting (Hong Kong) Ltd.
Tel:86-752-6529077 E-mail:Ivy2003@eslengtop.com
Copyright (c) Engtop International Educational All Rights Reserved
ICP 00000101